Aktualny numer


Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN

ul. Polna 18/20

00-625 Warszawa

tel.: 022 825-52-21

fax: 022 825-21-46

Kontakt

Sekretarz redakcji

Szymon Bródka

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Prosimy o przesyłanie materiałów na adres Redakcji lub drogą e-mailową.

Wszystkie teksty recenzujemy zgodnie z następującymi zasadami:

- każda publikacja jest oceniana przez recenzentów wewnętrznych, czyli Redakcję pisma oraz przez co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych spoza Instytutu Studiów Politycznych PAN

-Redakcja przeprowadza wstępną kwalifikację otrzymanych tekstów. Z artykułów/recenzji zaakceptowanych do dalszego etapu usuwa się imię i nazwisko autora oraz inne elementy pozwalające ustalić jego tożsamość. Tak przygotowany artykuł/recenzje Redakcja wysyła recenzentowi zewnętrznemu, bez ujawniania jego tożsamości autorowi

-recenzent zewnętrzny ocenia artykuł/recenzję na opracowanym przez Redakcję formularzu, na którym ocenia czy dany artykuł/recenzję można publikować bez zmian, publikować po zmianach lub odrzucić

- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz do roku publikujemy listę recenzentów zewnętrznych

Dodatkowo, informujemy, że od początku istnienia „Civitas” przestrzegamy fundamentalnych standardów dotyczących rzetelności oraz uczciwości naukowej i wszelkie publikacje noszące znamiona „ghostwritingu” bądź „guest autorship” będą dyskwalifikowane, a informacje o nich zostaną upublicznione (włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów takich jak instytucje zatrudniające autorów).

Zarazem autor przysyłając tekst do „Civitas” oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie była dotąd nigdzie publikowana w całości lub w częściach oraz, że inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez redakcję „Civitas” procedury kwalifikacyjnej.iNSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU/RECENZJI

- materiały do „Civitas” nie powinny przekraczać 35 tysięcy znaków
- prosimy o dołączenie informacji o autorze, która nie przekracza 200 znaków (imię, nazwisko, adres domowy, adres instytucji), a także o dołączenie streszczenia w j. polskim i j. angielskim ( maksimum po 800 znaków każde)
- przygotowanie materiału przy użyciu edytora tekstu (preferowany edytor Word, rozszerzenie doc. lub docx.)
- czcionka Times New Roman, wielkość liter w tekście: 12, odstęp: 1,5, marginesy: 2,5
- przypisy klasyczne, na dole strony. Wzór poniżej:
a/ Książki
     J. Szacki: Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 102.
     A. Zieleniec (red.): Obywatelstwo europejskie. Rozważania, przekład P. Florjanowicz i in., Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2003.
b/ Artykuły w czasopismach
      L. Strauss: Trzy fale nowożytności, przekład W. Madej, „Res Publica” 1988, nr 11, s.
     C. Schmitt: Pojęcie polityczności, w: idem: Teologia polityczna i inne pisma, przekład M.A. Cichocki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2000, s. 210.
d/ dzieła cytowane wcześniej
     ibidem, s. 10.
e/ cytowanie stron internetowych
     Karta Praw Podstawowych (
www.kartaprawpodstawowych.org.pl)