Aktualny numer


Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN

ul. Polna 18/20

00-625 Warszawa

tel.: 022 825-52-21

Kontakt

Sekretarz redakcji

Szymon Bródka

 

STRONA W PRZEBUDOWIE. ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Redakcja Civitas. Studia z filozofii polityki zaprasza do współpracy. Artykuły i recenzje prosimy przesyłać przez stronę czasopisma (wejdź tutaj), a w uzasadnionych przypadkach drogą mailową (sekretarz redakcji: szymonbrodka@gmail.com) bądź pocztą tradycyjną na adres Instytutu Studiów Politycznych PAN.Aktualnie pracujemy nad numerami:

Teologia polityczna, kryzys oraz narodziny polityczności - przewidywany termin publikacji 2020 Redaktor prowadzący tom: Michał Pospiszyl pospiszyl.michal@gmail.com (więcej).

Kultura obywatelska - przewidywany termin publikacji IV kwartał 2020
Redaktor prowadzący tom: 
Agnieszka Ziętek agnieszka.zietek@poczta.umcs.lublin.pl
Mariola Kuszyk-Bytniewska mkuszyk@umcs.lublin.pl (więcej).

Demokracja nieliberalna - przewidywany termin publikacji 2021 Redaktor prowadzący tom:  Łukasz Święcicki lukasz.swiecicki@uph.edu.pl (więcej).

Pamięć i zapomnienie - przewidywany termin publikacji 2021
Redaktor prowadzący tom: Agnieszka Nogal a.nogal@uw.edu.pl (więcej).

 

Dodatkowo Redakcja w trybie ciągłym przyjmuje teksty  związane z szeroko pojętą tematyką filozofii polityki. 

Podane daty nadsyłania tekstów mają charakter umowny, szczegółowych informacji o stanie prac nad danym numerem udziela Sekretarz Redakcji oraz Redaktor Prowadzący. 


KONFERENCJA

O piśmie    Pierwszy numer naszego pisma ukazał się w 1997 roku. „Civitas” wydawane jest w Warszawie przez grono osób związanych głównie z dwiema placówkami naukowymi: Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie.
     Pismu przyświeca przede wszystkim cel poznawczy. Ma ono dostarczać syntez i analiz pojęciowych i empirycznych, historycznych oraz abstrakcyjno-modelowych, krytycznych i czysto opisowych, skłaniających do namysłu nad podstawowymi problemami współczesnej polityki rozumianej najszerzej, a więc związanej w istotny sposób z zagadnieniem porządku państwowego, porządku prawnego, uwikłanymi weń pojęciami i zasadami etycznymi, światopoglądowymi oraz religijnymi, ale także z aktualnymi zjawiskami życia społecznego. Poszczególne numery „Civitas” ukazują się w cyklu rocznym, a każdy z nich jest poświęcony odrębnemu tematowi.
    „Civitas” jest miejscem spotkania nauki i filozofii, miejscem konfrontacji stanowisk i wymiany poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. „Civitas” to studia z filozofii polityki, ale nie tylko w znaczeniu klasycznym, jako odrębnej, całkowicie samodzielnej i samowystarczalnej dziedziny filozoficznej. Dawno ukute pojęcia filozoficzne, skonfrontowane z dorobkiem nauk socjologicznych, prawnych i historycznych oraz konkretnymi realiami państwa, polityki i prawa, uzyskają być może nowy sens, a wraz z nim aktualność.
   Na łamach „Civitas” pragniemy drukować artykuły zawierające precyzyjną argumentację i wyraźnie ujęte zagadnienia. Niezależnie od mód i stylów, promujemy myślenie jasne, konkretnie odnoszące się do rzeczy, poświęcone problemom realnym, a nie sztucznym, wymyślonym. Tylko bowiem problemy rzeczywiste mogą być wspólne i tylko jasno je stawiając możemy oczekiwać ich zrozumienia, oceny oraz rozwiązania.
Naszym pragnieniem jest, aby autorów piszących do „Civitas” łączył rodzaj umiarkowanego, czyli poważnego zaangażowania wynikającego z troski o wspólne problemy – bo na pewno nie scjentystyczny chłód i obojętność ani polityczne lub ideowe rozgorączkowanie. To pragnienie jest jednocześnie zaproszeniem do współpracy tych wszystkich, którzy, myśląc w podobnym duchu chcieliby się podzielić swoimi refleksjami o świecie polityki.