Aktualny numer


Adres Redakcji

Instytut Studiów Politycznych PAN

ul. Polna 18/20

00-625 Warszawa

tel.: 022 825-52-21

fax: 022 825-21-46

Kontakt

Sekretarz redakcji

Szymon Bródka

KonferencjE

30 czerwca 2012 roku zorganizowaliśmy konferencję naukową Wokół totalitaryzmu, podczas której filozofowie, politolodzy oraz historycy opisywali totalitaryzm jako zjawisko demaskujące. Nasi goście przedstawili następujące referaty:

Prof. Barbara A. Markiewicz, Totalitaryzm w sztuce, czyli o patologiach wyobraźni
Dr Anna Fligel,
Czy włoski faszyzm to totalitaryzm
Prof. Klaus Ziemer, Pojecie totalitaryzmu i zagadnienie jego stosowalności w politologii
Prof. Eugeniusz C. Król, Uwagi na temat specyfiki ustroju totalitarnego
Prof. Włodzimierz Marciniak, Totalitaryzm w rosyjskim leksykonie politycznym
Prof. Jan Kofman, Totalitaryzm a PRL

Redakcję oraz Zakład Filozofii Polityki PAN reprezentowali:
Dr Anna Siwek,
Demaskując zło, czyli o Tischnerowskiej interpretacji totalitaryzmu
Prof. Zbigniew Stawrowski, Hegel a totalitaryzm
Prof. Paweł Kaczorowski, Carl Schmitt o państwie totalnym

26 czerwca 2010 roku z inicjatywy „Civitas. Studia z filozofii polityki” oraz Zakładu  Filozofii Polityki ISP PAN odbyło się spotkanie naukowe, które było próbą zastanowienia się nad znaczeniem i wagą wydarzeń, do jakich doszło w Polsce w drugiej dekadzie kwietnia tamtego roku, po tragicznej katastrofie prezydenckiego samolotu.

Jak pisał w zaproszeniu do wspólnej dyskusji redaktor naczelny prof. Paweł Kaczorowski: „W opinii wielu obserwatorów, zbiorowe zachowania Polaków w tym czasie były  czymś wyjątkowym, mającym znaczenie historyczne,  a przede wszystkim wymagającym namysłu, podjęcia wysiłku nazwania tego wydarzenia i doświadczenia. Wydaje się, że Polacy dostrzegli w tych dniach  nagle zupełnie inny wymiar polityki i życia publicznego, inny od tego, do którego byli przyzwyczajeni i który mogli uważać za pierwszoplanowy. Ogromny i bolesny wstrząs, jakiego doznali, miał charakter nie tylko egzystencjalny, religijny, ale i  poznawczy. Wstrząs ten sprawił, że dostrzeżony został zakres spraw życia politycznego w kraju dotąd nieznany, niezauważany. Został on, co ważne, dostrzeżony wspólnie. W doświadczeniu tym, jawi się ów wymiar jako podstawowy, trwały, ważniejszy od tego, który opisują  na co dzień media. Jest to wymiar łączący, wymiar spraw istotnie wspólnych, wspólnie też przeżywanych, ważnych dla wspólnoty politycznej i dla każdego jej uczestnika, nie tylko dla osób należących do poszczególnych grup, korporacji czy elit: gospodarczych, biurokratycznych, kulturalnych .Czym jest ta sfera, która się ukazała, odsłoniła? Co pojawiło się w zbiorowej wyobraźni Polaków jako trwały(?) punkt odniesienia(?)ponad podziałami(?) – czy jest to realność abstrakcyjnych dotąd pojęć? Jeśli tak, to jakich? – Ojczyzna, Naród, Państwo, Republikańska Wspólnota? Czy jest to moment powstania mitu czy zbiorowa anamnesis? Czy pojawia się jako olśnienie, czy jako coś, co było nieświadomie z dawna oczekiwane? Czy może to być punkt zwrotny w  historii Polski po roku 1989?”.

W spotkaniu udział wzięli min. prof. Antoni Sułek, prof. Justyna Miklaszewska, prof. Miłowit Kuniński, prof. Antoni Dudek, prof. Włodzimierz Marciniak, dr Tadeusz Szawiel, prof. Mirosław Karwat, dr Tomasz Żukowski, prof. Stanisław Filipowicz, prof. Nina Gładziuk, prof. Zbigniew Stawrowski.  

  

20 czerwca 2009 roku w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie redakcja „Civitas. Studia z filozofii polityk” wraz z Zakładem Filozofii Polityki ISP PAN zorganizowała konferencję „Biopolityka – założenia, problemy, polemiki”.  Tematyka referatów, jak i dyskusji dotyczyła min. definicji pojęcia biopolityka oraz jego zakresu, a także zastosowania jakich kryteriów i miar wymaga. Ponadto,  jakie nowe zadania biopolityka stawia przed państwem i władzą państwowa, czy oznacza zwiększenie zakresu ingerencji państwa;  czy należy  w niej widzieć „znak naszych czasów”, czy też wyraz wcześniejszych tendencji zauważalnych np. już w nowożytności,  a także jakie paradoksy są z nią związane. Rozważano także agambenowską kategorię "włączającego wyłączenia" - jej znaczenie, słuszność i konsekwencje. Referaty wygłosili: o. dr Artur Filipowicz, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, prof. Nina Gładziuk, dr Barbara Markowska, dr Rafał Wonicki, dr Piotr Nowak oraz dr Michał Łuczewski.

  

21 czerwca 2008 pod egidą redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki” oraz Zakładu Filozofii Polityki ISP PAN odbyła się konferencja naukowa „Wokół Karty Praw Podstawowych”, w której referaty przedstawili: prof. Tomasz Stawecki, prof. Marek Piechowiak, dr Bolesław Banaszkiewicz, dr Marta Bucholc, ks. dr Artur Filipowicz oraz ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Poruszone podczas wystąpień oraz dyskusji tematy dotyczyły min. kwestii: co to znaczy, że prawa mają charakter podstawowy, w jakiej znajdują się relacji do innych systemów norm, a także jaką antropologię polityczną zakładają oraz jaką wizję stosunków społecznych czynią ideałem.  

 

Dnia 23 czerwca 2007 w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych  PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20 odbyła się konferencja naukowa pt. „Konstytucja i rzeczywistość polityczna" zorganizowana przez Zakład Filozofii Polityki oraz redakcję „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Impulsem do podjęcia refleksji stała się 10-ta rocznica uchwalenia Konstytucji RP(której zresztą poświęcony był pierwszy numer „Civitas. Studia z filozofii polityki” ). Stanowiło to powód, by postawić pytania o ocenę „funkcjonowania " konstytucji, o jej „adekwatność " do życia politycznego; czy spełniła oczekiwania, czy z dystansu widać wyraźniej jej charakter. Dodatkowo, podjęto refleksję nad kwestiami ogólnymi: w jakim sensie konstytucja ustala fundamenty życia politycznego, jak powinna być tworzona, na czym polega jej obowiązywalność i od czego ona zależy, czym dla społeczeństwa jest konstytucja itd.

Referaty wygłosili: prof. Tomasz Żyro, dr Artur Wołek, dr Rafał Prostak, prof. Marek Piechowiak, dr Bolesław Banaszkiewicz oraz prof. Zbigniew Stawrowski. Zachęcamy do lektury nr 10 naszego pisma, w którym znajdują się artykuły poruszające powyższą tematykę.